Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarz i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta