Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Po rocznych pracach nad określeniem kierunków i celów działań, przedstawiciele ponad 50 organizacji pacjentów, widząc pogłębiającą się zapaść systemu ochrony zdrowia, podjęli prace mające na celu utworzenie zrzeszenia. Tylko taka organizacja, skupiająca przedstawicieli organizacji pacjentów może skutecznie wpływać na decyzje dotyczące kierunku reformy systemu, zapewniających jednocześnie zabezpieczanie interesów wszystkich NAS, czyli pacjentów. W wyniku akceptacji tej idei, powstała Federacja Pacjentów Polskich (FPP).

FPP została wpisana pod nr KRS 0000251756 do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy w dniu 28 lutego 2006 r.
­

Numer identyfikacyjny REGON 140487226

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 522-28-09-24­2

 

Misją Federacji jest integracja środowiska pacjentów, ochrona praw, reprezentowanie interesów pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych.

Ogólnie:

 • jesteśmy niedochodową organizacją pozarządową;
 • posiadamy status prawny oraz zapisaną konstytucję;
 • myślą przewodnią naszej misji i działań jest demonstracja zaangażowania na rzecz pacjentów oraz zasady skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej;
 • nasze działania są również napędzane przez samych pacjentów;
 • stanowimy organizację parasolową dla naszych członków;
 • skupiamy 71 organizacji reprezentujących ponad 50,000 indywidualnych pacjentów.

 

Cele i zadania

 

 • Ochrona praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów,
 • Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjenta, oraz działania integrujące różne grupy i organizacje pacjentów,
 • Działania mające na celu zmianę pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia tak by stał się jego podmiotem oraz partnerem lekarza w procesie terapii,
 • Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności,
 • Dostarczanie informacji skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 • Prezentację opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia,
 • Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pacjentów,
 • Rozwijanie stałych­ kontaktów i wymiany informacji między członkami Federacji,
 • Współpracę z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz pacjentów.

schemat-pl

 

Finansowanie Federacji Pacjentów Polskich

 

Federacja Pacjentów Polskich działa w oparciu o zasadę finansowania wielokanałowego:

 

 • Wsparcie publiczne krajowe i międzynarodowe:  MZ, MPiPS, UE, Polonia i inne organizacje
 • Wsparcie komercyjne: członkowie wspierający, sponsorzy
 • Wsparcie własne: wkład­ członkowski, zbiórki społeczne