Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Przedmiotem obrad było uchwalenie częściowego przyjęcia Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2015 w zakresie osi IX Programu Infrastruktura i Środowisko oraz planu dla RPO Województwa Opolskiego.
  • W całości przyjęto Plany działań w sektorze zdrowia na rok 2015 dla RPO województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.
  • Ponadto uzgodniono 12 fiszek projektów pozakonkursowych w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz fiszkę projektu pozakonkursowego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.
  • Uczestnicy spotkania zapoznali  się  też  z  informacja mi  na  temat  stanu  prac  nad opracowaniem map potrzeb zdrowotnych
  • Podczas spotkania poinformowano uczestników o statusie spełnienia warunkowości ex-ante w zakresie warunku 8.4 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz 9.3 Zdrowie, a także o trwających pracach nad dokumentem pn. „Rekomendacje w zakresie wdrażania projektów EFSI na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020„, który będzie stanowił podręcznik dla funduszy w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020.

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2400-II_posiedzenie_Komitetu_Sterujacego_ds_koordynacji_interwencji_EFSI_w_sektorze_ochrony_zdrowia_.html