Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Zarząd Federacji Pacjentów Polskich (FPP) serdecznie zaprasza członków FPP na
Walne Zgromadzenie Członków (WZ-FPP), które odbędzie się dn. 16.05.2023
roku, o godz. 19.00, w Hotelu Groman w Sękocinie Starym, Al. Krakowska 76.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zgodnie z § 4 punkt 7 i 8
Statutu FPP, wyznacza się drugi termin WZ-FPP na godz. 18.30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do
podejmowania uchwal
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Sekretarza zebrania
5. Sprawozdanie finansowe i z działalności operacyjnej w roku 2022
6. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności i
sprawozdania finansowego w roku 2022
7. Przedstawienie przez Zarząd długoterminowych kierunków i planów
działań FPP oraz planów na rok 2023/2024
8. Podjęcie uchwał zatwierdzających plany działania FPP
9. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję
10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie obrad

Z uwagi na logistykę, uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w
spotkaniu, do dn. 10.05.202. na adres biuro@federacjapp.pl

Załączniki do pobrania