Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

STATUT

FEDERACJI  PACJENTÓW POLSKICH

§ 1

Nazwa, forma prawna, siedziba.

 1. Federacja Pacjentów Polskich, zwana dalej “Federacją” jest federacją zrzeszającą stowarzyszenia pacjenckie i inne osoby prawne, działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Federacja jest organizacją dobrowolną i samorządną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Federacja posiada osobowość prawną a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników.
 4. Siedzibą Federacji jest m.st. Warszawa.
 5. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 6. Federacja może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cel służy realizacji zadań statutowych.

§ 2

Zadania i cele federacji.

 1. Podstawowym celem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w Polsce, przez:

(a)           Ochronę praw członków Federacji oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów,

(b)           Ułatwianie pacjentom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych produktów leczniczych,

(c)          Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności,

(d)           Dostarczanie informacji skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce,

(e)           Prezentację opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia,

(f)            Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi,

(g)           Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Federacji,

(h)           Współpracę z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz organizacji pacjenckich,

(i)            Oferowanie wybranych usług o ogólnym znaczeniu dla większości członków.

 1. Federacja realizuje swoje cele poprzez:

(a)           Prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia organom władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów.

(b)           Współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni strategiczni partnerzy,

(c)           Współpracę z innymi  organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia.

(d)           Działalność publikacyjną i wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji Federacji w środowisku związanym z organizacjami pacjenckimi oraz systemem ochrony zdrowia.

(e)           Uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Federacji wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z ochroną zdrowia w Polsce i za granicą,

(f)           Organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów i szkoleń.

§ 3

 1. Federacja może zrzeszać członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie pacjenckie, reprezentowane przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela, działające w Polsce zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przestrzegające zasad i norm wymienionych jako cele Federacji w niniejszym Statucie. Reprezentantami stowarzyszeń pacjenckich mogą być zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, działające zgodne z przepisami polskiego prawa oraz przestrzegające zasad i norm wymienionych jako cele Federacji w niniejszym Statucie, które są zainteresowane realizowaniem celów Federacji i deklarują pomoc finansową lub rzeczową dla Federacji. Członkowie wspierający działają w Federacji przez upoważnionych na piśmie przedstawicieli.
 4. Wniosek o przyjęcie w poczet członków jest składany Zarządowi w formie pisemnej deklaracji.
 5. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd. Decyzja Zarządu jest podejmowana w oparciu o Statut Federacji oraz własną ocenę kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem celów stowarzyszenia pacjenckiego. W wypadku, gdy Zarząd odmówi przyjęcia kandydata, może on odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
 6. Utrata członkostwa następuje na skutek:

(a)           Wystąpienia członka z Federacji za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie,

(b)           Likwidacji stowarzyszenia pacjenckiego, które jest członkiem zwyczajnym  lub członkiem wspierającym,

(c)           Niezapłacenia składki członkowskiej  lub jej części przez okres trzech miesięcy od daty upływu terminu wymaganego do wpłaty składki,

(d)           Podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu członkostwa.

 1. W wypadkach określonych w kpt. (a), (b) skreślenie z listy członków następuje po przedstawieniu dokumentów lub powzięcia informacji przez Federację. W wypadkach określonych w kpt. (c) i (d) skreślenie z listy członków następuje na podstawie decyzji Zarządu. Członek, który został pozbawiony członkostwa przez Zarząd może odwołać się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia.
 2. W wypadku, gdy członek Federacji odwoła się do Walnego Zgromadzenia od decyzji o skreśleniu go z listy członków lub pozbawieniu członkostwa, do chwili podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, członek ten nie korzysta z uprawnień przewidzianych dla członków Federacji w niniejszym Statucie.
 3. Prawa członków Federacji są uzależnione od rodzaju członkostwa.

10.1       Wszyscy członkowie Federacji mają prawo:

(a)           uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Federację,

(b)           korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Federacji, przy czym zapytania i zlecenia członków wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane ze zleceniodawcą po cenie kosztów własnych Federacji,

(c)           korzystania ze składników majątkowych Federacji zakupionych do wspólnego użytku członków,

(d)           korzystania z innej pomocy i usług pracowników Federacji, przy czym zlecenia szczególnie pracochłonne mogą być rozliczane ze zleceniodawcą po cenie kosztów własnych Federacji,

10.2       Członkowie zwyczajni mają ponadto:

(a)           prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu i współdecydowania o sprawach Federacji,

(b)           czynne i bierne prawo wyborcze do organów Federacji.

10.3       Członkowie wspierający mają prawo:

(a)          udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

(b)          uczestniczenia, na podstawie zaproszenia Prezesa Zarządu, w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

 1. Obowiązki członków Federacji są następujące:

(a)           przestrzeganie postanowień Federacji oraz uchwał organów Federacji,

(b)           nie podejmowanie działań sprzecznych z celami Federacji,

(c)           zachowanie zasad poufności w sprawach wewnętrznych Federacji,

(d)          popieranie celów i przedsięwzięć Federacji,

(e)          regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach określonych w Statucie lub przez Walne Zgromadzenie,

12.         Członkowie zwyczajni są ponadto zobowiązani do czynnego uczestnictwa w pracach Federacji,

 1. Wysokość i terminy opłacania składek członkowskich dla członków zwyczajnych i wspierających są ustalane przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

Organy Federacji.

 1. Organami Federacji są:

(a)           Walne Zgromadzenie,

(b)           Zarząd,

(c)           Komisja Rewizyjna,

2.       Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały organów Federacji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków w przypadku Walnego Zgromadzenia i innych organów Federacji. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 1. Członkowie Federacji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem ustanowionych na piśmie pełnomocników. Członkowie zwyczajni, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa udziału w głosowaniach. Warunkiem udziału członków wspierających w Walnym Zgromadzeniu jest niezaleganie z opłatą składek członkowskich.
 2. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie. W Walnym Zgromadzeniu członkowie wspierający mogą brać udział z głosem doradczym.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną, faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom porządek dzienny Zgromadzenia.
 4. W przypadkach szczególnych, gdy organy Federacji uznają to za wskazane, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd musi zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli tego żąda jedna piąta członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w zawiadomieniu musi być określony przedmiot tego Zgromadzenia oraz jego termin.
 5. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych Federacji, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały, w tym uchwały zmieniające Statut Federacji, mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych na Zgromadzeniu.
 6. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.
 7. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes  Zarządu. Ze Zgromadzenia sporządzany jest protokół.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że Zgromadzenie na wniosek członka zwyczajnego zarządzi głosowanie tajne.
 9. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków zwyczajnych Federacji Zarząd i Komisję Rewizyjną. Członek może być wybrany w skład tylko jednego organu Federacji.
 10. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzi po 3 członków. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W skład każdego z organów Federacji może wchodzić maksymalnie jeden przedstawiciel tego samego stowarzyszenia pacjenckiego, będący członkiem zwyczajnym.
 11. W wypadku, gdy w trakcie kadencji liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej dwóch, w terminie 1 miesiąca musi zostać zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru brakujących członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W pozostałych wypadkach uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nastąpi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną ustalone w Regulaminach ich działania uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
 13. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Federacji.
 14. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego.
 15. Kadencja wybieralnych organów Federacji trwa pięć lat, przy czym dopuszczalny jest ponowny wybór członka na następne kadencje organu.

§ 5

Kompetencje organów Federacji.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

(a)           kształtowanie polityki Federacji, w szczególności planu działania i budżetu Federacji,

(b)           zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

(c)           zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

(d)           dokonywanie wyboru organów Federacji,

(e)           rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach określonych Statutem,

(f)           udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

(g)          ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu, ewentualnie zatrudnionych do prowadzenia spraw Federacji,

(h)          ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej,

(i)            uchwalanie Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

(j)            podjęcie uchwały o zmianie Statutu,

(k)           podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji.

 1. Zmiana Statutu może być uchwalona większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych. Jeżeli jednak Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zmiana Statutu może być uchwalona zwykłą większością głosów przez członków zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu. Rozwiązanie Federacji wymaga uchwały podjętej przez 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

(a)           Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Federacji,

(b)           Reprezentowanie stanowisk i polityki Federacji na zewnątrz,

(c)           Bieżące kontakty z Ministerstwem Zdrowia oraz z innymi władzami i przekazywanie stałej informacji członkom Federacji,

(d)           Przygotowanie  budżetu i planu działania Federacji,

(e)           Przygotowanie sprawozdania finansowego Federacji,

(f)           podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków oraz pozbawianie członkostwa w Federacji

(g)           podejmowanie uchwał w sprawie ubiegania się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych,

(h)          Koordynowanie przygotowania i wykonania rocznego planu działania, operacyjnego Federacji, jak również zasad działalności grup roboczych i dokonywanie wszelkich zmian w tych dokumentach.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Federacji oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są członkowie Zarządu według zasad określonych w Regulaminie Zarządu:

(a)           Zaciąganie zobowiązań do sumy 10.000 zł wymaga zgody i podpisu Prezesa,

(b)           Zaciąganie zobowiązań przekraczających sumę 10.000 zł wymaga zgody i podpisów dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

 1. Z posiedzeń Zarządu, które odbywają się w miarę potrzeb, sporządzany jest protokół.
 2. Do zadań Prezesa Zarządu należą następujące zadania:

(a)           Kierowanie Walnym Zgromadzeniem,

(b)           Kierowanie Zarządem i prowadzenie zebrań Zarządu.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

(a)           Bieżąca kontrola działalności Federacji pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu.

(b)           Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Federacji,

(c)           Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności i sprawozdania finansowego przedstawianego na Walnym Zgromadzeniu,

(d)           Stawianie wniosku, co do udzielenia absolutorium Zarządowi,

§ 6

Organizacja wewnętrzna Federacji.

 1. Dla obsługi Federacji tworzy się Biuro Federacji.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd i bezpośrednio podległy Zarządowi .
 3. Do kompetencji Dyrektora należy:

(a)           Realizowanie długoterminowej strategii działania dla poprawy pozycji pacjentów w systemie ochrony zdrowia,

(b)           Utrzymywanie kontaktów z władzami, rozwój i utrzymywanie kontaktów z lekarzami, farmaceutami i innymi organizacjami pacjentów, jak również pełnienie funkcji rzecznika Federacji w kontaktach z prasą i innymi mediami, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

(c)           Zapewnianie respektu dla decyzji i stanowisk zajętych przez Federację,

(d)           Upowszechnianie zasad etyki współpracy z partnerami (np. fundacjami, firmami farmaceutycznymi) wśród członków Federacji,

(e)           Podejmowanie krótkoterminowych decyzji taktycznych w porozumieniu z Zarządem,

(f)            Zarządzanie personelem zatrudnionym w Biurze.

 1. Organizację wewnętrzną i zadania Biura Federacji określa regulamin wewnętrzny uchwalony przez Zarząd.
 2. W celu realizacji poszczególnych zadań Federacja może tworzyć stałe lub ad hoc grupy robocze. W skład poszczególnych grup będą powoływane osoby wskazane przez członków Federacji.
 3. Skład oraz zasady działania poszczególnych grup roboczych określa Zarząd w regulaminie.

§ 7

Sprawy finansowe.

 1. Majątek Federacji powstaje:

(a)           ze składek członkowskich,

(b)           z darowizn, dotacji, zapisów,

(c)           z dochodów z własnej działalności gospodarczej,

(d)           z dochodów z majątku Federacji,

 1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Federacja odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Federacji nie odpowiadają za zobowiązania Federacji własnym majątkiem.

§ 8

Likwidacja Federacji.

 1. W razie likwidacji Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji zgodnie z celami statutowymi.
 2. Jako likwidator działa z urzędu Prezes  Zarządu względnie inna osoba ustanowiona przez Walne Zgromadzenie.

 

Warszawa dn. 18.01.2006